18th December 2022, Slaidburn Carol Service

Carol Service at St Andrew’s Church, Church Street, Slaidburn, BB7 3ER, at 6:45pm.

© 2022 Slaidburn Silver Band